CS 201 - NHẬP MÔN THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH ROBOTICS VỚI VEX IQ

Xem tất cả 8 bài viết

CS 101 - NHẬP MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VỚI PYTHON

CS 001 - NHẬP MÔN TƯ DUY MÁY TÍNH VÀ LẬP TRÌNH SCRATCH

CÂU HỎI CHUNG

Xem tất cả 20 bài viết